ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
เทศบาลตำบล บ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
บริการทะเบียนพาณิชย์
ขอรับ/เปลี่ยนถังขยะ หรือขอรับบริการจัดเก็บขยะฯ
ขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ขอตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้สาธารณะ
ขออนุเคราะห์รถรับ-ส่งผู้ป่วย