หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  การให้บริการ
  o14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - คู่มือประชาชน
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ไฟล์แนบ
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - แบบฟอร์มความพึงพอใจ
    - ผลสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
    - แบบฟอร์มความพึงพอใจศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลบ้านแยง
  o17 E-Service
    - E-mail
    - ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
 
   1     (2)     3      4      5      6