หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล บ้านแยง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.banyaeng.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบล
บ้านแยง
Banyaeng Municipality
สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม
น้ำตกแก่งโสภา
“ สังคมดี เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมดี
การเมืองโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม ”
วิสัยทัศน์ ทต.บ้านแยง
ดาบตำรวจประสาท ปั่นเงิน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
บ้านแยง
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ค่ะ
 
 
 
       
 
       
    ขยายบริการขั้นพื้นฐาน ด้าน ถนน ประปา ไฟฟ้า ตามความจำเป็นเร่งด่วน
    ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ในหมู่บ้าน ตามความจำเป็นเร่งด่วน
    จัดให้มีการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มอาสาสมัครอื่น ๆ รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่ม องค์กร เอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยทางธรรมชาติ และภัยอื่น ๆ
    ผลักดันให้มีกองทุนเลี้ยงชีพ เงินสำรองเหตุฉุกเฉิน ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรที่เดือดร้อน และเงินเบี้ยยังชีพและ การบรรเทาสาธารณภัย การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในตำบล
    จัดทำโครงการส่งเสริมประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี การศึกษา ศาสนา การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่น
    จัดให้มีโครงการรณรงค์และอบรมเพื่อป้องกันโรคระบาด โรคติดต่อ และสารเสพติดทุกประเภท
    ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และผู้ด้อยโอกาสได้เข้ารับการศึกษา
    จัดให้มีการประกวดหมู่บ้าน น่าอยู่ น่าอาศัย เป็นระเบียบเรียบร้อย
    จัดให้มีโครงการรณรงค์ลดการดื่มของมึนเมาทุกชนิด
    จัดทำโครงการกระตุ้นจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตำบล และกิจกรรมด้านการเมือง
 
       
 
       
    อบรมวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ทางด้านการเกษตร แปรรูป การบริการ การท่องเที่ยวตามศักภาพ และทรัพยากรของพื้นที่ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น เน้นการทำการเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริแบบ เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีการทางวิชาการ เน้นการคืนสู่การทำการเกษตรแบบอินทรีย์
    ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันพัฒนาอาชีพ และแรงงานจัดฝึกอบรมอาชีพในพื้นที่ และสนับสนุนการจ้างงานในพื้นที่
    จัดให้มีศูนย์สาธิตการเกษตร และจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมโครงการ “ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ “
    จัดสรรให้เงินยืมลงทุน เพื่อประกอบอาชีพอิสระตามความพึงพอใจสนใจเป็นรายบุคคลรายกลุ่มและกลุ่ม อาชีพต่าง ๆ
    โดยมีมาตรการในการใช้เงินอย่างคุ้มค่าและประหยัดสามารถพึ่งตนเองและคืนเงินทุนได้ตาม กำลังความ สามารถได้และนำมาหมุนเวียน ให้รายอื่น ๆ ต่อไป สามารถนำมาขยายผลต่อผู้อื่นเป็นศูนย์ แลกเปลี่ยนและเป็นมหาวิทยาลัยชาวบ้านและสังคมส่วนรวมได้
    ส่งเสริมให้มีการลงทุนในด้านการเกษตร และอาชีพอิสระ
    จัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิต ลานตากพืชผล ยุ้งฉาง แหล่งเก็บผลผลิตในท้องถิ่น
    ผลักดันให้ประชาชนมีเอกสารสิทธิในที่ทำกินและที่อยู่เป็นของตัวเอง
 
       
 
       
    เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่อสื่อต่าง ๆ ประสานงานกับ ททท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว ภายในตำบล ให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม
    จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบล
 
       
 
       
 
       
 
       
    การรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเข้ามามีบทบาท ในทางการเมือง การปกครองท้องถิ่นให้มากยิ่ง ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
    จัดให้มีการอบรมบุคลากรของท้องถิ่น อาทิ สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการหมู่บ้าน โดย การส่งเสริมการศึกษา ดูงาน และฝึกอบรม การพัฒนาการทำงาน การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
    ส่งเสริมให้องค์กรท้องถิ่น มีการบริหารและจัดการอย่างเป็นรูปธรรมตรวจสอบได้
    จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น เว็บไซด์รับข้อเสนอแนะปรับปรุงแนวทางแก้ไข และให้มีการรับผิดชอบพื้นที่ เป็นเขตพื้นที่ โครงการตำบลเคลื่อนที่ โครงการประชุมสภาเทศบาลสัญจร เพื่อรับทราบปัญหาความต้อง การของประชาชน จัดให้มีโครงการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลการดำเนินงานการทำงานของเทศบาล
    จัดให้มีโครงการกิจกรรมร่วมกันในชุมชน ในหมู่บ้าน
    จัดทำโครงการเทศบาลพบประชาชนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
    รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง , สร้างความเข้าใจระบบประชาธิปไตยและให้ประชาชนมีจิตสำนึกต่อต้านการซื้อสิทธิขายเสียง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-991-092-4